Головна / ДОПОМОГА / ГРОМАДАМ / ПЕРЕДАЧА МАЙНА ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ПЕРЕДАЧА МАЙНА ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

У ході утворення нових територіальних громад дуже важливо зберегти усе майно, яким володіли громадяни тих населених пунктів, що об’єднуються. Саме тому процес передачі усього майна та всіх зобов’язань сільських, селищних, міських рад вкрай важливий і поставитися до нього потрібно з усією серйозністю.

Процес об’єднання територіальних громад (далі – ТГ) передбачає передачу об’єднаній територіальній громаді (далі – ОТГ) у особі її ради або виконавчого комітету всього майна та всіх зобов’язань сільських, селищних, міських рад – органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), що об’єдналися. Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII (далі – Закон про добровільне об’єднання громад) саме ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли до її складу.


 

До початку процедури передачі майна та зобов’язань ОМС, у зв’язку з об’єднанням ТГ, необхідно провести їх інвентаризацію з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідних установ.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів визначено Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879(далі – Положення про інвентаризацію). Зокрема, згідно з п. 7 розд. І цього Положення у разі припинення юридичної особи проведення інвентаризації є обов’язковим.

Інвентаризацію при реорганізації ОМС, що об’єдналися, слід проводити у загальному порядку, передбаченому Положенням про інвентаризацію. Таким чином, інвентаризація майна таких установ має забезпечити:

– виявлення фактичної наявності активів та перевірку повноти відображення зобов’язань;

– установлення лишків або нестач активів;

– виявлення активів, які втратили свою первісну якість, є застарілими та не використовуються протягом тривалого періоду часу;

– виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання такими.

Конкретні строки проведення інвентаризації чинним законодавством не встановлено. З огляду на це, рекомендуємо проводити інвентаризацію перед складанням передавального акта – підсумкового документа за результатами діяльності комісії з реорганізації. Цей документ має обов’язково містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів включаючи зобов’язання, які оспорюються. Це передбачено ч. 2 ст. 107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі –ЦКУ). Бажано, щоб передавальний акт було складено, а отже, і завершено інвентаризацію до закінчення поточного року (тобто до 31.12.2015 р.).

У випадку реорганізації ОМС повинна бути проведена суцільна інвентаризація (абз. 8 п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію). Така перевірка має охоплювати всі без винятку зобов’язання та активи відповідної установи незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, які передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Конкретно інвентаризації підлягають:

–     основні засоби;

–     нематеріальні активи;

–     незавершені капітальні інвестиції;

–     запаси;

–     готівка, грошові кошти та їх еквіваленти, бланки документів суворої звітності;

–     дебіторська та кредиторська заборгованості;

–     активи і зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Проведення інвентаризації здійснюється в кілька етапів, зокрема:

  1. 1.      формування інвентаризаційної комісії;
  2. 2.      проведення підготовчих дій;
  3. 3.      безпосередньо перевірка наявності активів і стану зобов’язань;
  4. 4.      підбиття підсумків інвентаризації;
  5. 5.      відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку та звітності установи.

 

Етап 1. Формування інвентаризаційної комісії. Інвентаризацію в установі, яка припиняється, має проводити комісія з реорганізації. Адже саме до комісії з реорганізації з моменту її призначення відповідно до ч. 4 ст. 105 ЦКУ переходять всі повноваження щодо управління справами відповідної юридичної особи. конкретно.

На час проведення реорганізації органів місцевого самоврядування повноваження щодо забезпечення такого припинення здійснює новообраний сільський, селищний, міський голова. Це передбачено ч. 7 ст. 8 Закону про добровільне об’єднання громад. Причому новобраний очільник має саме забезпечити припинення відповідних юридичних осіб. Відтак, його особиста участь у роботі комісії з реорганізації не обов’язкова. Більше того, залежно від потреби ради ОТГ можуть самостійно вирішувати питання щодо кількості створених комісій з реорганізації (у кожній ТГ, що об’єдналася, чи однієї комісії для всіх ТГ) та їх (її персонального) персонального складу.

До складу комісії з реорганізації можуть входити представники як нової ради, так і тієї, що припиняється. Однак наявність у її складі представника бухгалтерської служби є обов’язковим.

Створення комісій з реорганізації, їх склад та обов’язки мають бути затверджені рішенням ради ОТГ про припинення діяльності відповідних ОМС.

 

Етап 2. Проведення підготовчих дій. Насамперед рішення щодо проведення інвентаризації має бути оформлено окремим розпорядженням керівника бюджетної установи – сільського, селищного, міського голови ради – «центральної садиби». Приклад зазначеного наказу наведено нижче.

Також до початку перевірки фактичної наявності активів необхідно:

–     перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів;

–     завершити обробку всіх документів щодо руху активів та сформувати реєстри прибуткових і видаткових документів або звіти про рух активів;

–     вивести залишки матеріальних цінностей на дату інвентаризації;

–     згрупувати, розсортувати та розкласти активи у порядку, зручному для їх підрахунку.

У свою чергу, голова комісії до початку інвентаризації має завізувати всі прибуткові та видаткові документи, що додаються до реєстрів (звітів). Ці документи є підставою для визначення залишків активів на початок інвентаризації за даними обліку.

Окрім того, до початку інвентаризації матеріально відповідальні особи (далі – МВО) повинні надати в інвентаризаційному описі розписки про те, що всі прибуткові та видаткові документи на активи здані до бухгалтерії, всі цінності, які надійшли під їх відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Інвентаризація проводиться тільки повним складом комісії та у присутності матеріально відповідальної особи. Цього вимагає абз. 5 п. 1 розд. І Положення про інвентаризацію.

 

Етап 3. Безпосередньо перевірка наявності активів і стану зобов’язань. Так, в процесі інвентаризації комісія встановлює наявність активів шляхом обов’язкового їх підрахунку, зважування та обміру. Перевірка проводиться у порядку розміщення активів за місцем їх зберігання.

Якщо активи зберігаються у різних ізольованих приміщеннях в однієї матеріально відповідальної особи, інвентаризацію проводять послідовно за кожним місцем зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовується (п. 8 розд. ІІ Положення про інвентаризацію).

Для фіксування наявності, стану та оцінки активів застосовують Інвентаризаційні описи. Тоді як наявність готівки, грошових документів, бланки документів суворої звітності, фінансових інвестицій, відомості щодо повноти відображення дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрати і доходів майбутніх періодів показують в Акті інвентаризації.

Інформацію про наявність активів наводять в описі за їх найменуваннями у розрізі місць зберігання та МВО, з можливим розподілом даним за субрахунками і номенклатурою. У свою чергу, акти інвентаризації заповнюють з урахуванням об’єктів інвентаризації.

Всі матеріали інвентаризації мають бути оформлені з дотриманням вимог, передбачених Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88. Дозволяється заповнення цих документів як рукописним способом, так і за допомогою електронних засобів обробки інформації. Наявність помарок чи підчисток у матеріалах інвентаризації не допускається. Виправлення помилок здійснюється шляхом закреслення неправильних записів і написання над ними правильних. Виправлення повинні бути підписані всіма членами комісії та МВО.

В інвентаризаційних описах (актах інвентаризації) записи робляться послідовно у кожному рядку на окремому аркуші. На останніх аркушах інвентаризаційного опису (акта інвентаризації) незаповнені рядки прокреслюються.

Для відображення результатів інвентаризації бюджетні установи повинні застосовувати форми документів, затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572(далі – наказ № 572),зокрема:

Інвентаризаційний опис необоротних активів;

Інвентаризаційний опис запасів;

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;

Акт про результати інвентаризації грошових коштів;

Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

Протокол інвентаризаційної комісії.

Форми цих документів набули чинності з31.07.2015 р.

Водночас для оформлення інвентаризації:

–     майна об’єктів державної власності слід застосовувати Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання, за формою згідно з додатком 2 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314;

–     основних засобів, які пропонуються до відчуження, слід використовувати Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за формою згідно з додатком 2 до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803;

–     об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів потрібно застосовувати типову форму № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732 (далі – наказ № 732);

–     наявності готівки має застосовуватися Акт про результати інвентаризації наявних коштів за формою згідно із додатком 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637).

На активи, які знаходяться в дорозі, або тимчасово перебувають на складах інших підприємств, установ чи організацій (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці), необхідно складати окремі інвентаризаційні описи. Ця вимога стосується і активів, які не належать установі, але знаходяться в її розпорядженні.

Інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) повинні бути підписані всіма членами комісії та МВО. Водночас останні дають розписку, якою засвідчують факт здійснення перевірки у їх присутності та відсутність будь-яких претензій до членів комісії.

Матеріали інвентаризації (описи, акти, звіряльні відомості, протоколи) мають бути оформлені щонайменше у двох примірниках.

Вимоги до оформлення матеріалів інвентаризації та особливості інвентаризації окремих об’єктів обліку відображено у таблиці нижче:

 

Об’єкти інвентаризації

Документальне оформлення

Назва форми

Особливості заповнення

2

3

4

Про admin

Зверніть увагу!

СЕМІНАР-НАРАДА  «ГАЙДА ДО КООПЕРАТИВИ»

01 квітня 2018 року сільськогосподарським   обслуговуючим  кооперативом «Владагро» проводиться потужний семінар-нарада «Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *